REGULAMIN CATERINGU
GASTRO-CREW S.C. K. Smoliński P. Korociński

§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://gastro-crew.pl/ (zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” ) jest firma GASTRO-CREW S.C. K. SMOLIŃSKI P. KOROCIŃSKI z siedzibą w WARSZAWIE 01-755 przy ulicy KRASIŃSKIEGO 56, NIP521-337-86-99, REGON 140460440, poczta elektroniczna: sklep@gastro-crew.pl

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2
DEFINICJE

 1. Sprzedawca – firma GASTRO-CREW S.C. K. SMOLIŃSKI P. KOROCIŃSKI z siedzibą w WARSZAWIE 01-755 przy ulicy KRASIŃSKIEGO 56, NIP521-337-86-99, REGON 140460440, poczta elektroniczna: sklep@gastro-crew.pl, Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy
 2. Produkt – wybrany posiłek w określonej ilości zamówionej przez Klienta, zgodny ze specyfikacją i opisem znajdującym się przy każdej pozycji, dostarczany Klientowi w wybrany dzień tygodnia zgodnie z podaną informacją w sklepie. Produktem określamy:
  • lunch dnia, który jest zmienny i ustalany na dany tydzień, dostępny pod adresem https://gastro-crew.pl/dowoz/lunch-dnia , a jego dostawa odbywa się codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 12:00-17:00 oraz
  • stałe menu dostępne pod adresem https://gastro-crew.pl/dowoz/menu-stale, którego dostawa odbywa się od poniedziałku do niedzieli o ustalonej porze za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://gastro-crew.pl/
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu Internetowego, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 9. Protokół odbioru – dokument potwierdzający otrzymanie zamówionego Produktu przez Klienta, podpisany przez Klienta lub osobę upoważnioną lub inną osobę znajdującą się pod wskazanym adresem dostawy
 10. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 11. Dzień – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 14. Strefa dowozu – możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia weryfikowana jest na podstawie podanego przez Klienta kodu pocztowego dostawy. Koszt dostawy uzależniony jest od podanego kodu pocztowego. Kwota ta jest przeliczana na podstawie kodu pocztowego dostawy o czym Klient jest poinformowany przed potwierdzeniem zamówienia.
 15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
 1. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu Internetowego
 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4
ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wybranego Produktu w konkretnej ilości i na konkretny dzień oraz dostawę zgodnie z ofertą cateringu znajdującą się na stronie internetowej https://gastro-crew.pl/
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień: 
  za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając jego ilość oraz dzień, w którym Produkt będzie dostarczony. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego oraz punkcie III niniejszego regulaminu
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy).
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 3 godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 8. Klient nie ma prawa zamówienia Produktów jako Produkt próbny. Każde zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu.

§5
WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zamówienia w Serwisie Internetowym są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Minimalny czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:

Tabela 1 – Stałe Menu


Zmiana/ Zamówienie potwierdzone w: Do godz.: Zostanie dostarczone/ zmienione w: Zamówienie złożone po godz. Zostanie dostarczone/ zmienione w:
Poniedziałek 12.00 Środa 12.00 Czwartek
Wtorek 12.00 Czwartek 12.00 Piątek
Środę 12.00 Piątek 12.00 Sobota
Czwartek 12.00 Sobota 12.00 Niedziela
Piątek 12.00 Niedziela 12.00 Poniedziałek
Sobotę 12.00 Wtorek 12.00 Wtorek
Niedzielę 12.00 Wtorek 12.00 Środa

Tabela 2 – Lunch Dnia

Zmiana/ Zamówienie potwierdzone w: Do godz.: Zostanie dostarczone/ zmienione w: Zamówienie złożone po godz. Zostanie dostarczone/ zmienione w:
Poniedziałek 14.00 Poniedziałek 14.00 Wtorek
Wtorek 14.00 Wtorek 14.00 Środę
Środę 14.00 Środę 14.00 Czwartek
Czwartek 14.00 Czwartek 14.00 Piątek
Piątek 14.00 Piątek 14.00 Sobota
Sobota 14.00 Sobota 14.00 Niedziela
Niedziela 14.00 Niedziela 14.00 Poniedziałek
 1. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  • Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta sklep@gastro-crew.pl potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
  • Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych
 2. Godziny w Tabeli 1 i 2 są terminami minimalnymi, niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 3. Godziny w Tabeli 1 i 2 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.
 4. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  1. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  1. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  1. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  1. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Koszt dostawy Produktu na terenie miast i ich dzielnic wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wyliczany na podstawie kodu pocztowego adresu dostawy i przekazywany Klientowi jeszcze przed złożeniem zamówienia. Koszt dostawy dodawany jest do kosztu wybranych Produktów.
 7. W przypadku chęci realizacji zamówienia poza strefę dowozu należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym w celu ustalenia takiej możliwości.
 8. W przypadku złożenia zamówienia Usługi z dostawą w dostępnej strefie dowozu koszt dostawy zostanie doliczony do kwoty zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 10. Klient ma prawo do wstrzymania dostawy po złożeniu zamówienia przez Klienta jednak przed upływem 3 godzin od momentu złożenia zamówienia, po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i za pośrednictwem poczty e-mail (sklep@gastro-crew.pl) w celu powiadomienia Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostawy powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1 i 2. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 11. Informacje dotyczące możliwych alergenów zawartych w danym Produkcie dostępne są w jego bezpośrednim opisie na stronie Serwisu Internetowego. Klient dokonując zamówienia ma obowiązek zapoznania się z możliwymi alergenami w danym produkcie w jego opisie i ponosi pełną odpowiedzialność za spożycie produktu zawierającego składniki, na które Klient jest uczulony i po których pojawiła się na przykład reakcja alergiczna lub inne sytuacje zdrowotne.
 12. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 12 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o przyjmowanych przez klienta płynach i produktach oraz braku wiedzy na temat stanu zdrowia Klienta.
 13. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub innej osoby znajdującej się pod wskazanym adresem dostawy lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1 i 2, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie przypadające na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 14. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, siła wyższa, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 15. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres zamówienia jest dokumentowane podpisaniem Protokołu Odbioru przez Klienta lub osobę upoważnioną lub osobę obecną pod wskazanym adresem dostawy.
 16. W przypadku rezygnacji z zamówienia do 3 godzin od momentu złożenia zamówienia i po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Sprzedawcy Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane zamówienie z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1 i 2.
 17. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówienia na inny Produkt, jednak do 6 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1 i 2.

§6
METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank
   PKO BP o numerze:
   82 1020 1068 0000 1102 0078 6673
  • przelew online za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie do 3 godzin od momentu złożenia zamówienia, po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Sprzedawcy. W przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia dokonania opłaty zamówionego produktu na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@gastro-crew.pl do 3 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia od Sprzedawcy. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 6 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  • Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  • Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10
PRAWA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§11
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego.

§12
PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2020 roku.